[OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU JAVNOG PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM OD STRANE GRADA SVETA NEDELJA]

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

[OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU JAVNOG PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM OD STRANE GRADA SVETA NEDELJA]

Prema programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sveta Nedelja u 2019. godini pravo na su/financiranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju:

- osobe sa tjelesnim oštećenjem utvrđenim od 100% invalidnosti, kojima se priznaje pravo na financiranje u iznosu od 100% cijene mjesečne pokazne karte bez obzira na primanja koja ostvaruju, a njihovoj pratnji u iznosu od 50% cijene mjesečne pokazne karte.

- osobe sa tjelesnim oštećenjem 80% i više invalidnosti sa prosječnim primanjima utvrđenima za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018. godine u iznosu od 3.324,00 kune, kojima se priznaje pravo na financiranje u iznosu od 100% cijene mjesečne pokazne karte, a onima iznad iznosa od 3.324,00 kune u iznosu od 80% cijene mjesečne pokazne karte.

 

POTREBNO JE DOSTAVITI POTVRDU O VISINI DOHOTKA I PRIMITAKA ZA 2018. GODINU S POREZNE UPRAVE

 

PRAVO NA SU/FINANCIRANJE OSTVARUJE SE NA TEMELJU POTVRDE NADLEŽNE UDRUGE U KOJOJ JE KORISNIK ČLAN TE POTVRDE GRADA SVETE NEDELJE O SUFINANCIRANJU.